ĐỊA CHÍ - TỈNH CHÍ

Địa chí tỉnh Tuyên Quang - Viện khoa học Quản lý Giáo dục

Xưa nay ở nước ta cũng như nhiều nước trên thế giới, việc sưu tầm tài liệu, nghiên cứu, biên soạn và phổ biến sách Địa chí không chỉ là nhu cầu về tình cảm với đất nước, quê hương mà còn gắn liền với những nhiệm vụ chính trị, kinh tế, văn hoá của đất nước, của địa phương ở một thời điểm nhất định. Địa…

Xem chi tiết

Viết Địa chí - Một thách thức, một vinh dự lớn lao

   Viện Khoa học Quản lý Giáo dục là đơn vị trực thuộc Hiệp hội Các trường Đại học, Cao đẳng Việt Nam do Thủ tướng Chính phủ, Bộ Nội vụ, Bộ Khoa học Việt Nam thành lập nhằm tham mưu cho Bộ Giáo dục & Đào tạo. Viện có chức năng tổ chức hoạt động nhằm tập hợp các nhà khoa học, cán bộ nghiên cứu và giảng…

Xem chi tiết

Pages