CHƯƠNG TRÌNH BỒI DƯỠNG CHO NHÀ GIÁO VÀ CÁN BỘ LÃNH ĐẠO QUẢN LÝ GIÁO DỤC

STT Nội dung chương trình Thời gian đào tạo Quyết định ban hành chương trình
1 Cán bộ quản lý trưòng ĐH, CĐ 8 tuần Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
2 Cán bộ quản lý ngành học Mầm non 8 tuần
3 Cán bộ quản lý Trường phổ thông (Tiểu học, THCS, THPT, DTNT) 8 tuần
4 Cán bộ quản lý Trường PT DTNT 8 tuần
5 Cán bộ quản lý Phòng, Sở GD&ĐT 8 tuần
6 Bồi dưỡng cộng tác viên thanh tra giáo dục 1 tuần Thông    tư    số    24/2016/TT-BGDĐT ngày 14/11/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
7 Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên 2 tháng Quyết  định  số  2640/QĐ-BNV ngày 14/12/2018 của Bộ Trưởng Bộ Nội vụ
8 Quản lý Nhà nước chương trình chuyên viên chính 2 tháng Quyết định số 2641/QĐ - BNV ngày 14/12/2018 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ
9 Bồi dưỡng nghiệp vụ tư vấn du học 1 tuần Thông   tư   số   29/2013/TT-BGDĐT ngày 25/7/2013 của Bộ GD&ĐT
10 Bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm cho giảng viên trường đại học, cao đẳng 6 tuần Thông tư số 12/2013/TT-BGDĐT 12/4/2013 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo
11 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên hạng 3 6 tuần Quyết định số 1613/QĐ - BGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
12 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên chính hạng 2 6 tuần Quyết định số 1612/Q - BGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
13 Bồi dưỡng theo tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp giảng viên cao cấp hạng 1 6 tuần Quyết định số 1611/Q - BGDĐT ngày 16/5/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
14 Bồi dưỡng lãnh đạo,quản lý cấp phòng, ban thuộc đơn vị sự nghiệp công lập 2 tuần Quyết định số 2546/QĐ-BNV ngày 28/7/2016 của Bộ Nội vụ
15 Bồi dưỡng lãnh đạo, quản lý cấp phòng 1 tháng Quyết định số 1037/QĐ-BNV ngày 26/11/2019 của Bộ Nội vụ
16 Bồi dưỡng lãnh đạo trưởng, phó trưởng phòng giáo dục 2 tháng Quyết định 4856/QĐ-BGDĐT, ngày 17/12/2019 của Bộ  Giáo dục và Đào tạo
17 Bồi dưỡng giám đốc, phó giám đốc Sở GD&ĐT 2 tháng Quyết định số 4860/QĐ-BGDĐT,  ngày 19/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
18 Bồi dưỡng năng lực tư vấn cho giáo viên phổ thông làm công tác tư vấn cho học sinh 2 tháng Quyết định số 4860/QĐ-BGDĐT,  ngày 19/12/2019 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
19 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên tiểu học hạng II 2 tháng Quyết định số 2516/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
20 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên tiểu học hạng III 2 tháng Quyết định số 2515/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
21 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên tiểu học hạng IV 2 tháng Quyết định số 2514/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
22 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên THCS hạng I 2 tháng Quyết định số 2513/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
23 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên THCS hạng II 2 tháng Quyết định số 2512/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
24 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên THCS hạng III 2 tháng Quyết định số 2511/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
25 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên THPT hạng I 2 tháng Quyết định số 2510/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
26 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên THPT hạng II 2 tháng Quyết định số 2509/QĐ-BGDĐT ngày 22/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
27 Bồi dưỡng theo TCCDNN giáo viên THPT hạng III 2 tháng Quyết định số 2558/QĐ-BGDĐT ngày 26/7/2016 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
28 Bồi dưỡng công tác thủ quỹ cho viên chức kiêm nhiệm trong các cơ sở giáo dục mầm non, phổ thông và giáo dục thường xuyên 2 tháng Quyết định số 2650/QĐ-BGDĐT ngày 16/9/2020 của Bộ Giáo dục và Đào tạo
29 Bồi dưỡng Tiếng Anh Khung 6 bậc Tham chiếu Chung Châu Âu CEFR (Brigh onlne LLc hoa kỳ cấp) A1: 20 tiết Thông tư 01/2014/TT-BGDĐT
Quyết định số 66/2008/QĐ-BGDĐT
Công văn 3755/BGDĐT-GDTX
A2: 26 tiết
B1: 50 tiết
B2: 60 tiết
C1: 70 tiết
C2: 90 tiết
30 Bồi dưỡng Tin học Theo thông tư 03   Thông Tư số 03/2014/TT-BTTTT
31 Chứng chỉ nghiệp vụ bảo vệ 1 tháng  Bộ công an cấp 
32 Chứng chỉ sử dụng Công cụ hỗ trợ nghiệp vụ cho Vệ sĩ 1 tháng  Bộ công an cấp 
33 Chứng chỉ An toàn Lao động 1 tháng  
34 Kỹ thuật chế biến món ăn 3 - 6 tháng  
35 Bồi dưỡng kỹ năng marketing trong giáo dục đại học    
36 Bồi dưỡng kỹ năng cho học sinh, sinh viên    
37 Lớp bồi dưỡng triển khai tự đánh giá cơ sở giáo dục đại học, thực hiện các bước đánh giá theo bộ tiêu chuẩn đánh giá chất lượng cơ sở giáo dục đại học    
38 Bồi dưỡng Kế toán viên, Kế toán tổng hợp   Học viện tài chính bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
39 Bồi dưỡng Kế toán trưởng Doanh nghiệp   Học viện tài chính bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
40 Bồi dưỡng Kế toán trưởng Nhà nước   Học viện tài chính bồi dưỡng và cấp chứng chỉ
41 Bồi dưỡng Nghiệp vụ Báo chí   Học viện báo chí bồi dưỡng cấp chứng chỉ
42 Bồi dưỡng Nâng cao kiến thức lãnh đạo, quản lý nhà nước về báo chí và xuất bản   Học viện báo chí bồi dưỡng cấp chứng chỉ

Bình luận