Tổ chức hội thảo Khoa học cấp quốc gia các trường Đại học Cao đẳng công lập

Kính gửi: Các Đại học Quốc gia, Đại học Vùng, Trường đại học, Học viện, Viện nghiên cứu, Trường cao đẳng và Trường dự bị đại học

Trong các năm qua, Ban Chấp hành Trung ương các khóa XI và XII đã ban hành Nghị quyết số 29-NQ/TW về đổi mới căn bản, toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa và hội nhập quốc tế và Nghị quyết số 19-NQ/TW về tiếp tục đổi mới hệ thống tổ chức và quản lý, nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của các đơn vị sự nghiệp công lập.

Theo đó, quan điểm chỉ đạo của các nghị quyết này là: (1) Đổi mới hệ thống giáo dục theo hướng mở, linh hoạt, liên thông giữa các bậc học, trình độ và giữa các phương thức giáo dục, đào tạo. Chuẩn hoá, hiện đại hoá giáo dục và đào tạo; (2) Đổi mới căn bản, toàn diện và đồng bộ hệ thống các đơn vị sự nghiệp công lập, bảo đảm tinh gọn, có cơ cấu hợp lý, có năng lực tự chủ, quản trị tiên tiến, hoạt động hiệu lực, hiệu quả; giảm đầu mối, khắc phục tình trạng manh mún, dàn trải và trùng lắp. Cụ thể, đối với giáo dục đại học, sẽ sáp nhập, hợp nhất hoặc giải thể các trường đại học hoạt động không hiệu quả. Sắp xếp, tổ chức lại,tập trung xây dựng một số trường sư phạm trọng điểm để đào tạo đội ngũ giáo viên và quản lý giáo dục. Đối với giáo dục nghề nghiệp, sẽ sắp xếp, tổ chức lại hệ thống cơ sở giáo dục nghề nghiệp theo hướng mở và linh hoạt đáp ứng nhu cầu nhân lực của thị trường lao động. Sáp nhập trường trung cấp vào trường cao đẳng, (bảo đảm) trên địa bàn cấp tỉnh chỉ còn một đầu mối đào tạo nghề công lập.

Hưởng ứng triển khai tiếp tục các nghị quyết 29-NQ/TW và 19-NQ/TW, tại Chương trình hoạt động năm 2019 của Hiệp hội, được sự cho phép của Thủ tướng Chính phủ, Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam phối hợp với các tổ chức: Bộ Giáo dục và Đào tạo, Ban Tuyên giáo Trung ương, Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, Ủy ban Văn hóa Giáo dục Thanh Thiếu niên và Nhi đồng Quốc hội, Hội Khuyến học Việt Nam, Hiệp hội Vì Giáo dục cho mọi người Việt Nam, tổ chức Hội thảo khoa học quốc gia “Sắp xếp mạng lưới giáo dục đào tạo trong bối cảnh Tự chủ giáo dục và Hội nhập quốc tế, đáp ứng nhu cầu nhân lực cho sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước trong các thập niên đầu của thế kỷ 21”.

Đây là cơ hội để các cơ sở giáo dục đại học và giáo dục nghề nghiệp trong cả nước cùng nhau nghiên cứu, trao đổi, chia sẻ nhận thức và kinh nghiệm về phát triển giáo dục đào tạo theo tinh thần của các nghị quyết 29-NQ/TW và 19-NQ/TW để từ đó kiến nghị lên Lãnh đạo Đảng và Nhà nước về hướng quy hoạch mạng lưới giáo dục và đào tạo của đất nước trong thời gian tới.

      Các bài tham luận cho Hội thảo tập trung vào những vấn đề sau:

– Nhu cầu và cơ cấu nhân lực (về trình độ, ngành nghề, vùng miền,…) của Việt Nam trong các thập niên đầu của thế kỷ 21;

– Vai trò, đặc trưng và các thuộc tính của hệ thống giáo dục mở, kinh nghiệm quốc tế;

– Cơ cấu hệ thống giáo dục mở và hệ thống các cơ sở giáo dục của Việt Nam để bảo đảm định hướng mở;

– Định hướng quy hoạch mạng lưới các cơ sở GDĐH và giáo dục nghề nghiệp cho Việt Nam đến năm 2030;

– Tương lai của hệ thống trường sư phạm địa phương;

– Mô hình trường cao đẳng cộng đồng/đại học cộng đồng ở Việt Nam;

– Các loại hình cơ sở giáo dục đại học và nghề nghiệp đáp ứng nhu câu nhân lực cho Việt Nam trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0;

– Cấu trúc tổ chức và quản trị của các đại học đa lĩnh vực, học viện, trường đại học và cơ sở giáo dục chuyên nghiệp;

– Phân loại các cơ sở giáo dục theo thuộc tính sở hữu;

– ………..

Đại biểu tham dự

Khoảng 280 đại biểu, bao gồm:

– Đại biểu từ các cơ quan của Đảng, Nhà nước

– Đại diện Hiệp hội các trường ĐH, CĐ Việt Nam và các đơn vị đồng chủ trì

– Các sở giáo dục và đào tạo

– Các trường đại học, cao đẳng công lập

– Các doanh nghiệp về khoa học, công nghệ.

– Các chuyên gia giáo dục.

Thời gian và địa điểm tổ chức Hội thảo

– Thời gian8h00 ngày 12 tháng 6 năm 2019

    – Địa điểmTrường Đại học Kinh tế Quốc dân Hà Nội.

207 đường Giải Phóng, P. Đồng Tâm, Quận Hai Bà Trưng

 Trân trọng ./.

Bình luận