Nhiệm vụ, quyền hạn, nghĩa vụ của Viện khoa học quản lí giáo dục

  1. Nhiệm vụ của Viện

 • Thực hiện các nhiệm vụ về nghiên cứu khoa học và đào tạo về giáo dục và quản lý giáo dục.
 • Tư vấn, lập hồ sơ thầu, đề tài, dự án khoa học và công nghệ trong giáo dục và quản lý giáo dục.
 • Phát triển công nghệ trong lĩnh vực quản lý giáo dục
 • Triển khai các dịch vụ về tổ chức các lớp bồi dưỡng về ngoại ngữ như tiếng Anh, tiếng Trung, tiếng Hàn, tiếng Nhật.
 • Liên kết tuyển sinh và quản lý đào tạo với các trường đại học, cao đẳng cũng như phối hợp với các trường đại học để tổ chức các lớp thi cấp chứng chỉ năng lực ngoại ngữ theo Khung  tham chiếu Châu Âu…
 • Phối hợp với các cơ quan, các doanh nghiệp trong và ngoài nước để tổ chức tuyển sinh du học theo nhu cầu của xã hội.
 • Chủ trì hoặc tham gia các đề tài, dự án về khoa học công nghệ , quản lý giáo dục, môi trường giáo dục, môi trường và con người, mô hình đào tạo…
 • Thực hiện chức năng tư vấn về công tác giáo dục và quản lý giáo dục
 • Tổ chức các Hội thảo, diễn đàn khoa học, sự kiện khoa học và công nghệ trong lĩnh vực giáo dục và quản lý giáo dục. Tuyên truyền phổ biến kiến thức về giáo dục cho cộng đồng.

   2. Quyền hạn

 • Thực hiện quyền theo Điều lệ của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam và theo Điều lệ này.
 • Tự chủ bộ máy, sử dụng nhân lực và xây dựng, thực hiện kế hoạch hoạt động phù hợp với chức năng, nhiệm vụ được phê duyệt. Tự chủ về tài chính và hạch toán độc lập.
 • Chủ động trong ký kết các thỏa thuận hợp tác với các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước trên cơ sở tuân thủ pháp luật.
 • Công bố các kết quả hoạt động khoa học công nghệ, kết quả nghiên cứu triển khai các dự án về giáo dục, quản lý giáo dục, môi trường giáo dục…theo đúng các quy định của nhà nước và các Luật hiện hành có liên quan.

 

   3. Nghĩa vụ

 • Tuân thủ pháp luật hiện hành và các quy định của Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam cũng như Điều lệ này.
 • Hoạt động đúng theo chức năng và nhiệm vụ được ghi trong Giấy chứng nhận do các cấp có thẩm quyền cấp cho Viện.
 • Đảm bảo quyền lợi của người lao động theo quy định của pháp luật, thực hiện chế độ bảo hiểm xã hội và bảo hiểm y tế cho người lao động.
 • Đóng góp kinh phí theo quy định cho Hiệp hội các trường đại học, cao đẳng Việt Nam.
 • Chịu trách nhiệm về chất lượng các công trình nghiên cứu, ứng dụng khi thực hiện các đề tài, dự án khoa học.
 • Thực hiện đầy đủ các quy định về báo cáo tài chính, thực hiện nghĩa vụ về thuế của nhà nước.
 • Thực hiện các nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

Bình luận