Bổ nhiệm Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục

Hiệp hội các trường Đại học Cao đẳng Việt Nam

Viện khoa học quản lý giáo dục

QUYẾT ĐỊNH

BỔ NHIỆM PHÓ VIỆN TRƯỞNG VIỆN KHOA HỌC QUẢN LÝ GIÁO DỤC

Căn cứ Nghị định số 45/2010/NÐ-CP ngày 21/4/2010 của Chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý Hiệp hội;

Căn cứ Luật Khoa học và công nghệ ngày 18 tháng 6 năm 2013;

Căn cứ Quyết đinh số 187/QD-HH ngày 02/7/2018 của Hiệp hội các trường Đai học, cao đang Việt Nam về việc công nhận Hội đồng sáng lập Viện Khoa học Quản lý Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 188/QÐ-HH ngày 02/7/2018 của Hiệp hội các trường Đai học, cao đang Việt Nam về việc công nhận Hội đồng sáng lập Viện Khoa học Quản lý Giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 189/QÐ-HH ngày 02/7/2018 của Hiệp hội Các trường đại học, cao đẳng Việt Nam về việc Phê duyệt Điều lệ Viện Khoa học Quản lý Giáo dục;

Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số A-1990/BKHCN của Bộ Khoa học Công nghệ.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm Ths.Ngô Văn Bông, sinh ngày 20/04/1960, giữ chức Phó Viện Trưởng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục phụ trách đào tạo và khảo thí quốc tế. Nhiệm kỳ của Phó viện trưởng là 05 năm kể từ ngày bổ nhiệm.

Điều 2. Lương và các khoản phụ cấp của Ths Ngô Văn Bông do Viện Khoa học Quản lý Giáo dục trả theo quy định của Hội đồng viện.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban lãnh đạo viện, Hội đồng khoa học, các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Ths.Ngô Văn Bông, Phó Viện trưởng Viện Khoa học Quản lý Giáo dục

Bình luận